ObsługaCelna

HART-SPED posiada koncesję Prezesa Głównego Urzędu Ceł nr 25 na prowadzenie działalności w formie agencji celnej. Jesteśmy jednym z pierwszych członków-założycieli Ogólnopolskiego Zrzeszenia Agencji Celnych.

W ramach udzielonych nam upoważnień Agencja Celna HART-SPED świadczy usługi w zakresie:

• Badania towarów i pobierania ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego,
• Przygotowywania niezbędnych dokumentów i dokonywania zgłoszeń celnych,
• Uiszczania należności celnych w przywozie,
• Podejmowania towarów po ich zwolnieniu,
• Składania zabezpieczeń kwoty wynikającej z długu celnego,
• Wnoszenia odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne,
• Doradztwa celnego,
• Magazynu celnego,
• Procedur uproszczonych,
• Zgłoszenie celne w ramach WPT- T1, T2

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych agentów celnych, korzystając z najnowocześniejszego oprogramowania przeznaczonego do obsługi celnej, co wydatnie skraca czas odprawy oraz umożliwia przekazywanie niezbędnych informacji drogą elektroniczną. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu wyjątkowo korzystny czas odprawy, co z kolei przyczynia się do obniżenia ponoszonych przez Państwa kosztów związanych z obsługą logistyczną.

W celu dokonania zgłoszenia celnego, czyli wyrażenia, w wymaganej formie i w określony sposób, zamiaru objęcia towaru określoną procedurą celną agenci celni przygotowują wymagane przez ustawodawcę dokumenty ( SAD, SAD-bis, karnet ATA, karnet TIR, DWC, CMR)

HART-SPED jest przygotowana do dokonywania zgłoszeń celnych do każdej z wymienionych w Kodeksie Celnym procedur celnych:
• dopuszczenie do obrotu
• tranzyt,
• skład celny,
• uszlachetnianie czynne,
• przetwarzanie pod kontrolą celną,
• odprawę czasową,
• uszlachetnianie bierne,
• wywóz.

Zapewniamy profesjonalne przedstawicielstwo przed organami celnymi, udzielanie gwarancji na zabezpieczenie długu celnego, a także składanie zabezpieczeń majątkowych na przesyłki celne w imieniu Klienta.
Wiemy, iż każdy klient potrzebuje szybkiej i fachowej obsługi, dlatego też zatrudniamy licencjonowanych i doświadczonych agentów celnych.
Profesjonalnie wyszkolony i nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje personel identyfikuje się z problemami klientów i gotowy jest na ich twórcze oraz indywidualne rozwiązywanie.

Nasz zintegrowany zespół posiada świadomość, że zaspakajając potrzeby klientów może osiągnąć satysfakcję zawodową i materialną. Dokładamy wszelkich starań, aby towar został odprawiony i oddany do dyspozycji klienta jak najszybciej.

Od roku 2001 proponujemy Państwu nową usługę – odprawy w trybie uproszczonym. Istotą tego trybu odpraw jest ich realizacja poza urzędem celnym oraz uproszczenie formalności do minimum. Usługa ta ma maksymalnie skrócić czas oczekiwania na objęcie towaru procedurą celna, dlatego zgłoszenie SAD i wszystkie dokumenty handlowe są dostarczane do urzędu oraz kontrolowane przez funkcjonariuszy celnych po zwolnieniu towaru.
W chwili obecnej proponujemy Państwu dwie najważniejsze jej formy:
• dopuszczenie do obrotu (import)
• wywóz (eksport)
Dokumenty do odprawy są przygotowywane jeszcze przed przyjazdem towaru (pod warunkiem awizowania odprawy). Urząd Celny jest prawnie zobligowany do wydania decyzji o odprawie w czasie nie dłuższym niż 1 godzina.

Przeciętny czas dokonania odprawy eksportowej, tj. od przyjazdu samochodu z towarem na miejsce odprawy do jego wyjazdu z kompletem dokumentów i nałożonymi zamknięciami celnymi wynosi 50 minut.

Procedury uproszczone realizowane są na podstawie pozwolenia należącego do HART-SPED – klient nie musi posiadać własnego pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych.
Reprezentacja w procedurach uproszczonych odbywa się na podstawie upoważnienia pośredniego do reprezentacji przed urzędem celnym.
Jest to niezwykle dogodne rozwiązanie dla wszystkich przedsiębiorstw, którym zależy na redukcji kosztów importu. Propozycja jest szczególnie cenna dla klientów, u których czas doręczenia przesyłek liczy się nie w dniach, ale w godzinach.
Katalog czynności agencji celnej nie jest ograniczony i uzależniony jest od potrzeb klienta.

Gwarantujemy zachowanie tajemnicy handlowej naszych klientów.
Współpracujemy z doradcą podatkowym.

INTRASTAT jest to system statystyki obrotów towarowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej towar wspólnotowy zgłaszać należy na deklaracjach INTRASTAT. Są to raporty statystyczne informujące o przemieszczeniach towarów między krajami Unii Europejskiej i dotyczyć będą firm, które są zarejestrowanym płatnikiem VAT i przekraczają progi statystyczne, których wartość jest wyznaczona przez Główny Urząd Statystyczny.

Deklaracje Intrastat są zobowiązane sporządzać wszystkie podmioty, których obroty z krajami Unii Europejskiej przekroczyły tzw. progi statystyczne:

- próg podstawowy

• dla nabycia (w przywozie) – 3. 000. 000 PLN
• dla dostaw (w wywozie) – 1. 500. 000 PLN

- próg szczegółowy

• dla nabycia (w przywozie) -  42 .000. 000 PLN
• dla dostaw (w wywozie) -  76 .000. 000 PLN

Deklaracja Intrastat sporządzana przez podmioty, które przekroczyły próg specyficzny jest bardziej szczegółowa, zawiera dodatkowe dane, nie wymagane dla progu asymilacji. Zakres danych zgłaszanych w deklaracji Intrastat jest porównywalny z danymi zwartymi w dokumencie administracyjnym SAD.

Termin składania comiesięcznych deklaracji Intrastat ustalono do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Deklaracje składa się co miesiąc, nawet jeżeli deklarowana wartość obrotów wynosi zero.

W Polsce odbiorcą deklaracji będzie GUS za pośrednictwem Urzędów Celnych. Deklaracje Intrastat są wysyłane drogą elektroniczną w formie pliku o formacie XML do Izby Celnej właściwej ze względu na adres siedziby firmy poprzez strony internetowe CELINA-WebCel.

HART-SPED oferuje swoje usługi w zakresie obsługi systemu INTRASTAT.

Deklaracje INTRASTAT wypełniane będą w oparciu o przekazane przez Państwa dane księgowe.

Jesteśmy przygotowani do takiej organizacji współpracy aby dane te mogły być przekazywane drogą elektroniczną.

Dysponujemy programem komputerowym do obsługi systemu INTRASTAT.